top of page

OLEJE WG ERYN WARUNKI I WARUNKI 


Umowa pomiędzy Użytkownikiem a www.OilsbyEryn.com

 

Witamy na stronie www.OilsbyEryn.com. Witryna www.OilsbyEryn.com („Witryna”) składa się z różnych stron internetowych obsługiwanych przez Oils By Eryn („Eryn Tehan”). Witryna www.OilsbyEryn.com jest oferowana pod warunkiem akceptacji bez modyfikacji warunków i uwag w niej zawartych („Warunki”). 

Korzystanie z witryny www.OilsbyEryn.com oznacza zgodę na wszystkie takie Warunki. Przeczytaj uważnie te warunki i zachowaj ich kopię do wglądu.    

 

Oils by Eryn i www.OilsbyEryn.com to witryna handlowa i usługowa oferująca oryginalne obrazy olejne, reprodukcje dzieł sztuki, dzieła sztuki na zamówienie, karty podarunkowe oraz wszystkie inne produkty i usługi.

 

Komunikacja elektroniczna  

 

Odwiedzanie strony www.OilsbyEryn.com lub wysyłanie e-maili do Eryn Tehan stanowi komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadzasz się, aby wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i na Stronie, spełniały wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną.  

Dzieci poniżej trzynastego roku życia  

 

Eryn Tehan nie gromadzi świadomie, ani online, ani offline, danych osobowych osób poniżej trzynastego roku życia. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, możesz korzystać z www.OilsbyEryn.com tylko za zgodą rodzica lub opiekuna.    

 

Łącza do witryn stron trzecich/usług stron trzecich

 

 www.OilsbyEryn.com może zawierać linki do innych stron internetowych („Witryny połączone”). Witryny, do których prowadzą łącza, nie są kontrolowane przez Eryn Tehan, a Eryn Tehan nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek Witryny, w tym między innymi za łącza zawarte w Witrynach, ani za jakiekolwiek zmiany lub aktualizacje Witryn, do których prowadzą łącza. Eryn Tehan udostępnia te łącza wyłącznie dla wygody, a umieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia ze strony Eryn Tehan witryny ani żadnego związku z jej operatorami. Niektóre usługi udostępniane za pośrednictwem www.OilsbyEryn.com są dostarczane przez witryny i organizacje osób trzecich. Korzystając z dowolnego produktu, usługi lub funkcjonalności pochodzącej z domeny www.OilsbyEryn.com, niniejszym przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Eryn Tehan może udostępniać takie informacje i dane osobom trzecim, z którymi Eryn Tehan ma stosunek umowny w celu dostarczenia żądanego produktu, usługi lub funkcjonalności w imieniu użytkowników i klientów www.OilsbyEryn.com.    

 

Brak nielegalnego lub zabronionego użycia/własności intelektualnej  

 

Otrzymujesz niewyłączną, niezbywalną, odwołalną licencję na dostęp i korzystanie z www.OilsbyEryn.com ściśle zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania. Jako warunek korzystania z Witryny, gwarantujesz Eryn Tehan, że nie będziesz korzystać z Witryny w żadnym celu niezgodnym z prawem lub zabronionym przez niniejsze Warunki. Nie możesz korzystać z Witryny w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, przeciążyć lub osłabić Witrynę lub zakłócać korzystanie z Witryny przez inne osoby. Nie możesz uzyskiwać ani próbować uzyskać żadnych materiałów lub informacji za pomocą środków, które nie zostały celowo udostępnione lub przewidziane za pośrednictwem Witryny. Wszelkie treści zawarte w ramach Serwisu, takie jak tekst, grafika, logo, obrazy, a także ich kompilacja oraz wszelkie oprogramowanie wykorzystywane w Serwisie, stanowią własność Eryn Tehan lub jej dostawców i są chronione prawem autorskim i innymi prawami które chronią własność intelektualną i prawa własności. Zgadzasz się przestrzegać i przestrzegać wszystkich informacji o prawach autorskich i innych prawach własności, legendach lub innych ograniczeniach zawartych w takich treściach i nie będziesz wprowadzać w nich żadnych zmian.  Nie będziesz modyfikować, publikować, transmitować, dokonywać inżynierii wstecznej, uczestniczyć w transferze lub sprzedaży, tworzyć dzieł pochodnych ani w żaden sposób wykorzystywać jakiejkolwiek zawartości, w całości lub w części, znajdującej się na Strona. Zawartość Eryn Tehan nie jest na sprzedaż. Korzystanie z Witryny nie uprawnia do nieautoryzowanego korzystania z jakichkolwiek chronionych treści, aw szczególności nie będziesz usuwać ani zmieniać żadnych praw własności lub informacji o uznaniu w jakiejkolwiek treści. Będziesz korzystać z chronionych treści wyłącznie do użytku osobistego i nie będziesz ich wykorzystywać w żaden inny sposób bez wyraźnej pisemnej zgody Eryn Tehan i właściciela praw autorskich. Zgadzasz się, że nie nabywasz żadnych praw własności do żadnych chronionych treści. Nie udzielamy żadnych licencji, wyraźnych ani dorozumianych, na własność intelektualną Eryn Tehan lub naszych licencjodawców, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach.    

 

Konta osób trzecich  

 

Będziesz mógł połączyć swoje konto Eryn Tehan z kontami osób trzecich. Łącząc swoje konto Eryn Tehan z kontem strony trzeciej, potwierdzasz i zgadzasz się, że wyrażasz zgodę na ciągłe udostępnianie innym informacji o Tobie (zgodnie z ustawieniami prywatności na tych stronach osób trzecich). Jeśli nie chcesz, aby informacje o Tobie były udostępniane w ten sposób, nie korzystaj z tej funkcji.     Użytkownicy międzynarodowi  Serwis jest kontrolowany, obsługiwany i administrowany przez Eryn Tehan z naszych biur w USA. Jeśli uzyskujesz dostęp do Usługi z lokalizacji poza Stanami Zjednoczonymi, jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich lokalnych przepisów. Zgadzasz się, że nie będziesz wykorzystywać Treści Eryn Tehan dostępnych za pośrednictwem www.OilsbyEryn.com w żadnym kraju ani w żaden sposób zabroniony przez obowiązujące przepisy prawa, ograniczenia lub przepisy.    

 

Odszkodowanie  

 

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Eryn Tehan, jej funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, agentów i strony trzecie za wszelkie straty, koszty, zobowiązania i wydatki (w tym uzasadnione honoraria adwokackie) związane lub wynikające z korzystania lub niemożności do korzystania z Witryny lub usług, wszelkie posty użytkowników dokonane przez użytkownika, naruszenie przez użytkownika jakichkolwiek warunków niniejszej Umowy lub naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich lub naruszenie przez użytkownika jakichkolwiek obowiązujących praw, zasad lub przepisów. Eryn Tehan zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli we wszelkich sprawach podlegających odszkodowaniu przez Ciebie, w którym to przypadku będziesz w pełni współpracować z Eryn Tehan w dochodzeniu wszelkich dostępnych środków obrony.     

Arbitraż  

W przypadku, gdy strony nie będą w stanie rozstrzygnąć jakiegokolwiek sporu między nimi wynikającego z niniejszych Warunków lub ich postanowień, czy to na podstawie umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób prawnie lub na zasadach słuszności w zakresie odszkodowania lub innego zadośćuczynienia, wówczas taki spór zostanie rozstrzygnięty wyłącznie w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu zgodnie z Federalną ustawą o arbitrażu, prowadzonego przez jednego neutralnego arbitra i administrowanego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe lub podobną usługę arbitrażową wybraną przez strony, w miejscu wspólnie uzgodnionym przez imprezy. Orzeczenie arbitra jest ostateczne, a wyrok może zostać wydany w dowolnym sądzie mającym jurysdykcję. W przypadku, gdy jakiekolwiek prawne lub sprawiedliwe działanie, postępowanie lub arbitraż wynika z niniejszych Warunków lub ich dotyczy, strona wygrywająca ma prawo do odzyskania swoich kosztów i uzasadnionych honorariów adwokackich. Strony zgadzają się rozstrzygać wszelkie spory i roszczenia dotyczące niniejszych Warunków lub wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków, bezpośrednio lub pośrednio, w tym roszczenia deliktowe wynikające z niniejszych Warunków. Strony zgadzają się, że Federalna ustawa arbitrażowa reguluje interpretację i egzekwowanie tego postanowienia. Cały spór, w tym zakres i wykonalność tego postanowienia arbitrażowego, zostanie rozstrzygnięty przez Arbitra. Niniejsze postanowienie dotyczące arbitrażu pozostaje w mocy po wygaśnięciu niniejszych Warunków.    

Zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego  

Wszelkie arbitraż na mocy niniejszych Warunków będą miały miejsce na zasadzie indywidualnej; arbitraż grupowy i powództwa grupowe/przedstawicielskie/zbiorowe są niedozwolone. STRONY UZGADNIAJĄ, ŻE STRONA MOŻE DOCHODZIĆ Z ROSZCZENIAMI PRZECIWKO DRUGIEJ TYLKO WEDŁUG INDYWIDUALNYCH ZDOLNOŚCI KAŻDEJ, A NIE JAKO POWÓD LUB CZŁONEK ZBIORU W JAKIMKOLWIEK PRZYPUSZCZALNYM POSTĘPOWANIU ZBIOROWYM I/LUB REPREZENTATYWNYM, TAKIM JAK W FORMIE PRYWATNEGO PRAWA OGÓLNEGO INNY. Ponadto, o ile zarówno Ty, jak i Eryn Tehan nie uzgodnicie inaczej, arbiter nie może łączyć roszczeń więcej niż jednej osoby i nie może w inny sposób przewodniczyć żadnej formie postępowania przedstawicielskiego lub zbiorowego. _CC781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58D_ _CC781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58D_ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Dostępne _CC781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58 . ZMIANY SĄ OKRESOWO DODANE DO INFORMACJI W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. FIRMA ERYN I/LUB JEJ DOSTAWCY MOGĄ W DOWOLNYM CZASIE WPROWADZIĆ ULEPSZENIA I/LUB ZMIANY W STRONIE. FIRMA ERYN I/LUB JEJ DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, AKTUALNOŚCI I DOKŁADNOŚCI INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG ORAZ POWIĄZANEJ GRAFIKI ZAWARTYCH NA WITRYNIE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, WSZYSTKIE TAKIE INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY, USŁUGI ORAZ POWIĄZANE Z NIMI GRAFIKI SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI ANI WARUNKÓW. OILS PRZEZ ERYN I/LUB JEJ DOSTAWCÓW NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW W ODNIESIENIU DO NINIEJSZYCH INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG I POWIĄZANEJ GRAFIKI, W TYM WSZYSTKIE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI UMOWY HANDLOWEJ , TYTUŁ I NIENARUSZANIE PRAW.  W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ERYN I/LUB JEJ DOSTAWCY NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, NASTĘPCZE SZKODY ANI JAKIEKOLWIEK SZKODY , BEZ OGRANICZEŃ, SZKÓD ZA UTRATĘ KORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, WYNIKAJĄCE LUB W JAKIKOLWIEK ZWIĄZEK Z KORZYSTANIEM LUB DZIAŁANIEM WITRYNY, Z OPÓŹNIENIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB POWIĄZANYCH USŁUG, DOSTARCZENIA LUB NIEWYKONANIA ŚWIADCZYĆ USŁUGI LUB JAKIEKOLWIEK INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY, USŁUGI I POWIĄZANE GRAFIKI UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY, NA PODSTAWIE UMOWY, DELIKTU, ZANIEDBANIA, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI OLEJKI PRZEZ FIRMA ERYN LUB KAŻDY JEJ DOSTAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI USZKODZEŃ. PONIEWAŻ NIEKTÓRE PAŃSTWA/JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. JEŚLI NIE JESTEŚ ZADOWOLONY Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY.    

 

Zakończenie/ograniczenie dostępu 

 

Eryn Tehan zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zablokowania dostępu użytkownika do Witryny i związanych z nią usług lub dowolnej ich części w dowolnym momencie i bez powiadomienia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo niniejsza umowa podlega prawu stanu Oregon, a użytkownik niniejszym wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów w stanie Oregon we wszystkich sporach wynikających lub związanych z korzystaniem z Witryny. Korzystanie z Witryny jest niedozwolone w dowolnej jurysdykcji, która nie stosuje wszystkich postanowień niniejszych Warunków, w tym między innymi tej sekcji. Zgadzasz się, że w wyniku tej umowy lub korzystania z Witryny między Tobą a Eryn Tehan nie istnieje żaden związek typu joint venture, partnerstwo, zatrudnienie ani przedstawicielstwo. Realizacja niniejszej umowy przez Eryn Tehan podlega obowiązującym przepisom prawa i procesom prawnym, a żadne postanowienie niniejszej umowy nie stanowi odstępstwa od prawa Eryn Tehan do przestrzegania żądań lub wymagań rządowych, sądowych i organów ścigania związanych z korzystaniem z Witryny lub dostarczonymi informacjami lub zebrane przez Eryn Tehan w odniesieniu do takiego wykorzystania. Jeśli jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi z wyłączeniem gwarancji i ograniczeniami odpowiedzialności określonymi powyżej, wówczas nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem które najbardziej odpowiada intencji pierwotnego postanowienia, a pozostała część umowy pozostaje w mocy.     O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, niniejsza umowa stanowi całość porozumienia między użytkownikiem a Eryn Tehan w odniesieniu do Witryny i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub jednoczesne komunikaty i propozycje , w formie elektronicznej, ustnej lub pisemnej, między użytkownikiem a Eryn Tehan w odniesieniu do Witryny. Wydrukowana wersja niniejszej umowy i wszelkich zawiadomień przekazanych w formie elektronicznej jest dopuszczalna w postępowaniach sądowych lub administracyjnych opartych na niniejszej umowie lub z nią związanych w takim samym zakresie i na tych samych warunkach, co inne dokumenty handlowe i rejestry pierwotnie utworzone i utrzymywane w drukowany formularz. Wyraźnym życzeniem stron jest, aby niniejsza umowa i wszystkie powiązane dokumenty były sporządzone w języku angielskim.    

 

Zmiany warunków  

 

Eryn Tehan zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany Warunków, na których oferowany jest serwis www.OilsbyEryn.com. Najbardziej aktualna wersja Warunków zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Eryn Tehan zachęca do okresowego przeglądania Warunków, aby być na bieżąco z naszymi aktualizacjami.

Skontaktuj się z nami

Eryn Tehan jest otwarta na pytania i komentarze dotyczące Warunków:    

 

Oleje autorstwa Eryn   

Email Address: oilsbyeryn@gmail.com        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136zły5cf58d_

 

Obowiązuje od 13 maja 2017 r. 

bottom of page